Make-up & hair by Shaz Massey

La Roca Village - Irena Ponaroshku & Vadim Galaganov